Become A Volunteer

//English below//

Vi har en fantastisk og entusiastisk gruppe af venner af huset der hjælper med store og små opgaver.

Uden hjælp fra frivillige kunne vi ikke gennemføre alle de koncerter, kulturelle og kreative aktiviteter der foregår i huset – vores frivillige betyder alt!

De frivillige hjælper bl.a. med at stå i baren, tjekker billetter, hjælper til make-over dage og laver måske endda egne events.

Til gengæld får de frivillige nogle goder i form af gratis oplevelser, også når de ikke er på ”arbejde”. Og selvfølgelig bliver du også en del af et super fedt fællesskab med mange søde mennesker, der vil det bedste for Mejeriet og dermed ungdomskulturen i Sønderborg.

På Mejeriet har vi to typer frivillige:

Bar-frivillig

Som bar-frivillig får du som udgangspunkt 5 barvagter pr. sæson. Det er selvfølgelig også tilladt at tage flere. Du vil blive lært op i baren på din første vagt af de andre frivillige. Som udgangspunkt vil din vagt vare fra kl.18/19:00-23.00/00.00, afhængig af hvornår koncerten starter og slutter. Du får fede koncert oplevelser, og alle på holdet er super søde og venlige – det plejer publikum også at være!

Husråd

Som husrådsmedlem er du med til at forme Mejeriet, hvordan her ser ud, hvilke events vi afholder, og hvad vi skal bruge tid, energi og penge på. I vil være sparringspartnere for hinanden og for Ida K. Hansen, der arbejder som kulturmedabejder på Mejeriet. Vi mødes som udgangspunkt hver anden onsdag, hvor vi planlægger, skaber og snakker (som regel på engelsk). Som husråds medlem kan du også hjælpe med bar vagter til særligt ikke-koncert events som kræver bar frivillige – du kan også lave dine egne events! (selvfølgelig med hjælp fra de andre frivillige og Ida).

Hvis du har lyst til at komme med på holdet, kan du udfylde formularen nedenfor – så bliver du registreret på vores liste.

Vi tager som udgangspunkt nye bar frivillige ind inden hver sæsonstart. Husrådsmedlemmer bliver indviet løbende, og ved interesse bliver du inviteret med til vores møder for at se os/det an. Både bar-frivillige og husrådsmedlemmer er i samme målgruppe, som Mejeriet henvender sig til, nemlig 15-30 årige.

//ENGLISH//

We have a fantastic and enthusiastic group of friends of the house who help with large and small tasks.

Without the help of volunteers, we could not carry out all the concerts, cultural and creative activities that take place in the house – our volunteers mean everything!

The volunteers help with, among other things, being in the bar, checking tickets, helping out at make-over days and maybe even creating own events.

In return, the volunteers receive some benefits in the form of free experiences, also when they are not at “work”. And of course you will be part of a super cool community with a lot of nice people who only want the best for Mejeriet and the youth culture in Sønderborg.

At Mejeriet, we have two types of volunteers:

Bar volunteer

As a bar volunteer, you get 5 bar shifts per season. Of course, you are allowed to take more shifts. The other volunteers will teach you how to work the bar on your first shift. Usually your shift will last from 18/19:00-23:00/00:00, depending on when the concert starts and ends. You get great concert experiences, and everyone on the team is super nice and freindly – the audience usually is too!

House council

As a member of the house council, you help to shape Mejeriet. For example what the house should look like, which events we do and what we should spend time, energy and money on. You will be sparring partners for each other and for Ida K. Hansen, who works as a cultural worker at Mejeriet. We meet every other Wednesday, where we plan, create and talk (usually in English). As a member of the house council, you can also help with bar shifts, especially non-concert events that require bar volunteers – you can also create your own events! (Of course with the help from the other volunteers and Ida).

If you want to join the team, you can fill in the form below – and you will be registered on our list.

We take in new bar volunteers before the start of each season. House council members are introduced on an ongoing basis, and if you are interested, you will be invited to our meetings to see us/it (DM Mejeriet if you wanna join the House Council). Both bar volunteers and house council members are in the same target group that Mejeriet is targeting, namely 15-30 year olds.